همه نوشته در مجموعه

سایر

آشنایی کامل با مفهوم اکولاژ؟ به چه مجموعه ای اکولاژ گفته می شود؟

هر موجود زنده اي نيازهاي گوناگوني براي زندگي خود دارد كه اين نيازهاي با نيازهاي سايرموجودات متناسب است. براي رفع اين نياز بايد درك درستي از محيط و ساير موجودات داشته باشد و خود را به گونه اي با اين محيط تطابق دهد. در نتيجه شناخت اين محيط و ساير موجودات و اثراتي كه متقابلا…