بومکس

رزرو اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بومگردی خوشنویس اقامتگاه بومگردی خوشنویس شناسه : 6126
مهریز ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی دهکده فروردین اقامتگاه بوم گردی دهکده فروردین شناسه : 6124
یزد ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  300,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی خانه کدخدا اقامتگاه بوم گردی خانه کدخدا شناسه : 6120
یزد ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی خانه ایرمان اقامتگاه بوم گردی خانه ایرمان شناسه : 6114
یزد ، یزد 22 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کوه سنگی اقامتگاه بوم گردی کوه سنگی شناسه : 6108
مهریز ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی فرافر اقامتگاه بوم گردی فرافر شناسه : 6105
مهریز ، یزد 52 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  2,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی خانه سنتی کیان اقامتگاه بوم گردی خانه سنتی کیان شناسه : 6103
مهریز ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سرای مهرگرد اقامتگاه بوم گردی سرای مهرگرد شناسه : 6098
مهریز ، یزد 3 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,335,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد شناسه : 6092
مهریز ، یزد 100 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,600,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی طارونه اقامتگاه بوم گردی طارونه شناسه : 6042
یزد ، یزد 25 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  490,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی شاطر بمون اقامتگاه بوم گردی شاطر بمون شناسه : 6044
میبد ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  560,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی بیدسوخته اقامتگاه بومگردی بیدسوخته شناسه : 6057
یزد ، یزد 20 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  700,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی ده عروس اقامتگاه بوم گردی ده عروس شناسه : 6059
یزد ، یزد 5 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  440,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی اوروزا اقامتگاه بوم گردی اوروزا شناسه : 6038
یزد ، یزد 4 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  700,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی شهداد یزد اقامتگاه بومگردی شهداد یزد شناسه : 6036
یزد ، یزد 25 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  700,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سرو کهن اقامتگاه بوم گردی سرو کهن شناسه : 6034
یزد ، یزد 35 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی قلعه آریز اقامتگاه بوم گردی قلعه آریز شناسه : 6063
یزد ، یزد 128 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  840,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی حاجی خان تفت اقامتگاه بوم گردی حاجی خان تفت شناسه : 6019
یزد ، یزد 4 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  900,000 تومان / هر شب
ورود یا ثبت نام برای ورود شماره همراه خود را وارد کنید