بومکس

رزرو اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بومگردی تی تی نار اقامتگاه بومگردی تی تی نار شناسه : 6485
رشت ، گیلان 15 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی فوشه اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی فوشه شناسه : 6484
شفت ، گیلان 12 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  890,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کتام اقامتگاه بوم گردی کتام شناسه : 6483
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  2,558,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی گلناز اقامتگاه بومگردی گلناز شناسه : 6482 رزرو آنی
گیلان 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :   تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی می شیم اقامتگاه بوم گردی می شیم شناسه : 6480
رودسر ، گیلان
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی چی چی نی اقامتگاه بوم گردی چی چی نی شناسه : 6479
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی بیجار اقامتگاه بوم گردی بیجار شناسه : 6477
تالش ، گیلان
شروع قیمت :  772,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی داروک اقامتگاه بوم گردی داروک شناسه : 6398
گیلان ، ماسوله 13 نفر ظرفیت
شروع قیمت :   تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سرای فخر اقامتگاه بوم گردی سرای فخر شناسه : 6397
گیلان 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  834,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی پارادایس اقامتگاه بومگردی پارادایس شناسه : 6396
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی هالیدشت اقامتگاه بومگردی هالیدشت شناسه : 6394
املش ، گیلان 8 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,665,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی تختعلی اقامتگاه بومگردی تختعلی شناسه : 6393
تالش ، گیلان
شروع قیمت :  650,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی مأمن اقامتگاه بومگردی مأمن شناسه : 6391
گیلان ، لنگرود 9 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  630,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی دیلمای اقامتگاه بومگردی دیلمای شناسه : 6186
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  890,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی وارش اقامتگاه بومگردی وارش شناسه : 6185
رودبار ، گیلان
شروع قیمت :  1,200,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی ماسو اقامتگاه بومگردی ماسو شناسه : 6184 رزرو آنی
شفت ، گیلان 4 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه حاج حسین پرویزی اقامتگاه حاج حسین پرویزی شناسه : 6183
تالش ، گیلان 34 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  3,040,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی قدیم خونه اقامتگاه بومگردی قدیم خونه شناسه : 6182
آستانه اشرفیه ، گیلان
شروع قیمت :  400,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی میکال اقامتگاه بوم گردی میکال شناسه : 6181
رشت ، گیلان 25 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی گالش کولام اقامتگاه بومگردی گالش کولام شناسه : 6177
رودبار ، گیلان
شروع قیمت :  688,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی خانه گردو اقامتگاه بومگردی خانه گردو شناسه : 6176
شفت ، گیلان 28 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  978,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی ماه سو اقامتگاه بوم گردی ماه سو شناسه : 6173 رزرو آنی
بندر انزلی ، گیلان 20 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  3,114,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سورگل اقامتگاه بوم گردی سورگل شناسه : 6172
سیاهکل ، گیلان
شروع قیمت :  2,668,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی چیکا اقامتگاه بوم گردی چیکا شناسه : 6165
رشت ، گیلان 6 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی گیل خانه اقامتگاه بوم گردی گیل خانه شناسه : 6164 رزرو آنی
کوچصفهان ، گیلان 2 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال شناسه : 6163
گیلان ، ماسال 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  2,224,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی تکرم اقامتگاه بوم گردی تکرم شناسه : 6160
شفت ، گیلان 40 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  2,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی خونه باغ کوچه مارپیچ اقامتگاه بومگردی خونه باغ کوچه مارپیچ شناسه : 6159
سیاهکل ، گیلان 4 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی خوشنویس اقامتگاه بومگردی خوشنویس شناسه : 6126
مهریز ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی دهکده فروردین اقامتگاه بوم گردی دهکده فروردین شناسه : 6124
یزد ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  300,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی خانه کدخدا اقامتگاه بوم گردی خانه کدخدا شناسه : 6120
یزد ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی خانه ایرمان اقامتگاه بوم گردی خانه ایرمان شناسه : 6114
یزد ، یزد 22 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کوه سنگی اقامتگاه بوم گردی کوه سنگی شناسه : 6108
مهریز ، یزد 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سرای مهرگرد اقامتگاه بوم گردی سرای مهرگرد شناسه : 6098
مهریز ، یزد 3 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,335,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی سرو کهن اقامتگاه بوم گردی سرو کهن شناسه : 6034
یزد ، یزد 35 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی حاجی خان تفت اقامتگاه بوم گردی حاجی خان تفت شناسه : 6019
یزد ، یزد 4 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  900,000 تومان / هر شب
ورود یا ثبت نام برای ورود شماره همراه خود را وارد کنید